30/10/1391

جزییات مسابقه

Malavan Anzali - Esteghlal Tehran

0 : 0

هفته 22

تعداد تماشاچی : 6000

رخداد های بازی

19

23

63

75

91

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن