24/10/1391

جزییات مسابقه

Naft Tehran - Naft Abadan

4 : 1

هفته 21

تعداد تماشاچی : 200

رخداد های بازی

27

42

44

65

71

73

75

75

85

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن