24/10/1391

جزییات مسابقه

Gahar Dorood - Peykan Tehran

2 : 0

هفته 21

تعداد تماشاچی : 2200

رخداد های بازی

43

47

49

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Gahar Dorood

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Gahar Dorood

نام بازیکن

پیراهن