11/10/1391

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Peykan Tehran

1 : 0

هفته 19

تعداد تماشاچی : 10000

رخداد های بازی

9

71

81

86

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن