11/10/1391

جزییات مسابقه

Damash Gilan - Aluminium Hormozgan

1 : 2

هفته 19

تعداد تماشاچی : 2500

رخداد های بازی

8

13

32

56

59

62

68

81

85

86

بازیکنان اصلی Aluminium Hormozgan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Aluminium Hormozgan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن