05/10/1391

جزییات مسابقه

Malavan Anzali - Gahar Dorood

1 : 1

هفته 18

تعداد تماشاچی : 2000

رخداد های بازی

21

61

64

70

77

88

بازیکنان اصلی Gahar Dorood

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Gahar Dorood

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن