05/10/1391

جزییات مسابقه

Peykan Tehran - Saba Qom

1 : 4

هفته 18

تعداد تماشاچی : 100

رخداد های بازی

12

18

30

48

62

80

80

90

92

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن