13/09/1391

جزییات مسابقه

Rahahan Tehran - Fajr Sepasi

1 : 0

هفته 17

تعداد تماشاچی : 400

رخداد های بازی

10

60

71

76

82

90

92

بازیکنان اصلی Fajr Sepasi

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Fajr Sepasi

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن