13/09/1391

جزییات مسابقه

Saipa Tehran - Gahar Dorood

2 : 2

هفته 17

تعداد تماشاچی : 2000

رخداد های بازی

4

6

37

41

45

55

64

66

72

93

93

بازیکنان اصلی Gahar Dorood

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Gahar Dorood

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن