13/09/1391

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Naft Tehran

3 : 1

هفته 17

تعداد تماشاچی : 2500

رخداد های بازی

15

26

44

49

61

68

86

89

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن