05/08/1391

جزییات مسابقه

Saipa Tehran - Naft Abadan

1 : 0

هفته 13

تعداد تماشاچی : 500

رخداد های بازی

52

82

85

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن