05/08/1391

جزییات مسابقه

Aluminium Hormozgan - Saba Qom

0 : 1

هفته 13

تعداد تماشاچی : 3000

رخداد های بازی

8

75

79

80

82

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Aluminium Hormozgan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Aluminium Hormozgan

نام بازیکن

پیراهن