28/07/1391

جزییات مسابقه

Saba Qom - Sepahan Isfahan

1 : 1

هفته 12

تعداد تماشاچی : 3000

رخداد های بازی

16

18

34

60

91

93

94

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن