28/07/1391

جزییات مسابقه

Naft Abadan - Damash Gilan

0 : 0

هفته 12

تعداد تماشاچی : 2300

رخداد های بازی

16

26

60

67

90

بازیکنان اصلی Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن