10/07/1391

جزییات مسابقه

Naft Tehran - Teraktorsazi Tabriz

1 : 1

هفته 11

تعداد تماشاچی : 1000

رخداد های بازی

8

35

51

53

59

60

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن