10/07/1391

جزییات مسابقه

Aluminium Hormozgan - Fajr Sepasi

3 : 3

هفته 11

تعداد تماشاچی : 6000

رخداد های بازی

6

23

27

35

39

51

66

73

74

85

85

بازیکنان اصلی Fajr Sepasi

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Fajr Sepasi

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Aluminium Hormozgan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Aluminium Hormozgan

نام بازیکن

پیراهن