05/07/1391

جزییات مسابقه

Peykan Tehran - Foolad Khouzestan

0 : 5

هفته 10

تعداد تماشاچی : 150

رخداد های بازی

13

16

48

56

59

60

79

85

91

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن