26/06/1391

جزییات مسابقه

Perspolis Tehran - Naft Tehran

0 : 0

هفته 8

تعداد تماشاچی : 15000

رخداد های بازی

59

68

73

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن