24/06/1391

جزییات مسابقه

Peykan Tehran - Aluminium Hormozgan

2 : 1

هفته 8

تعداد تماشاچی : 300

رخداد های بازی

31

42

45

58

73

82

بازیکنان اصلی Aluminium Hormozgan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Aluminium Hormozgan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن