08/06/1391

جزییات مسابقه

Sepahan Isfahan - Fajr Sepasi

1 : 0

هفته 7

تعداد تماشاچی : 1800

رخداد های بازی

7

15

20

86

95

بازیکنان اصلی Fajr Sepasi

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Fajr Sepasi

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن