08/06/1391

جزییات مسابقه

Gahar Dorood - Naft Abadan

2 : 2

هفته 7

تعداد تماشاچی : 2000

رخداد های بازی

14

36

69

80

92

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Gahar Dorood

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Gahar Dorood

نام بازیکن

پیراهن