03/06/1391

جزییات مسابقه

Mes Kerman - Damash Gilan

1 : 0

هفته 6

تعداد تماشاچی : 300

رخداد های بازی

17

41

42

61

79

بازیکنان اصلی Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Mes Kerman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Mes Kerman

نام بازیکن

پیراهن