27/05/1391

جزییات مسابقه

Naft Tehran - Peykan Tehran

1 : 2

هفته 5

تعداد تماشاچی : 120

رخداد های بازی

15

16

31

46

58

64

64

74

88

91

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن