27/05/1391

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Mes Kerman

0 : 1

هفته 5

تعداد تماشاچی : 1700

رخداد های بازی

50

67

76

93

بازیکنان اصلی Mes Kerman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Mes Kerman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن