16/05/1391

جزییات مسابقه

Saipa Tehran - Damash Gilan

2 : 0

هفته 4

تعداد تماشاچی : 1500

رخداد های بازی

22

45

52

59

بازیکنان اصلی Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن