16/05/1391

جزییات مسابقه

Aluminium Hormozgan - Foolad Khouzestan

1 : 1

هفته 4

تعداد تماشاچی : 7000

رخداد های بازی

17

47

50

59

70

76

91

93

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Aluminium Hormozgan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Aluminium Hormozgan

نام بازیکن

پیراهن