10/05/1391

جزییات مسابقه

Naft Tehran - Aluminium Hormozgan

0 : 0

هفته 3

تعداد تماشاچی : 1000

رخداد های بازی

67

67

92

بازیکنان اصلی Aluminium Hormozgan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Aluminium Hormozgan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن