10/05/1391

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Mes Kerman

2 : 1

هفته 3

تعداد تماشاچی : 25000

رخداد های بازی

5

15

26

39

58

66

77

78

79

82

85

89

90

92

92

94

بازیکنان اصلی Mes Kerman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Mes Kerman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن