10/05/1391

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Saipa Tehran

2 : 0

هفته 3

تعداد تماشاچی : 2000

رخداد های بازی

47

50

64

70

77

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن