03/05/1391

جزییات مسابقه

Perspolis Tehran - Fajr Sepasi

2 : 3

هفته 2

تعداد تماشاچی : 0

رخداد های بازی

16

52

72

76

88

89

91

93

بازیکنان اصلی Fajr Sepasi

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Fajr Sepasi

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن