04/05/1391

جزییات مسابقه

Saipa Tehran - Esteghlal Tehran

2 : 1

هفته 2

تعداد تماشاچی : 30000

رخداد های بازی

64

76

81

82

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن