04/05/1391

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Sepahan Isfahan

1 : 3

هفته 2

تعداد تماشاچی : 3500

رخداد های بازی

20

25

33

38

42

49

53

61

75

80

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن