13/02/1398

جزییات مسابقه

Nasaji Mazandran - Naft Abadan

17:00

1 : 2

هفته 28

تعداد تماشاچی : 8000

رخداد های بازی

8

30

37

45

67

89

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Nasaji Mazandran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Nasaji Mazandran

نام بازیکن

پیراهن