09/01/1398

جزییات مسابقه

Padide Khorasan - Pars Jonoubi Jam

17:00

1 : 0

هفته 23

تعداد تماشاچی : 7500

رخداد های بازی

17

22

63

68

91

92

95

بازیکنان اصلی Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن