23/12/1397

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Padide Khorasan

16:00

1 : 0

هفته 22

تعداد تماشاچی : 29000

رخداد های بازی

21

79

94

96

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن