16/12/1397

جزییات مسابقه

Esteghlal Khouzestan - Peykan Tehran

16:30

0 : 1

هفته 21

تعداد تماشاچی : 200

رخداد های بازی

18

26

32

32

46

66

80

84

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن