16/12/1397

جزییات مسابقه

Saipa Tehran - Foolad Khouzestan

15:00

1 : 0

هفته 21

تعداد تماشاچی : 273

رخداد های بازی

41

64

75

78

81

86

92

93

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن