10/12/1397

جزییات مسابقه

Sepidrood Rasht - Esteghlal Khouzestan

16:00

1 : 2

هفته 20

تعداد تماشاچی : 3000

رخداد های بازی

31

37

38

55

60

63

65

86

92

92

95

95

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن