03/12/1397

جزییات مسابقه

Nasaji Mazandran - Foolad Khouzestan

15:30

2 : 0

هفته 19

تعداد تماشاچی : 11000

رخداد های بازی

34

52

64

70

72

77

81

85

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Nasaji Mazandran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Nasaji Mazandran

نام بازیکن

پیراهن