21/11/1397

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Perspolis Tehran

15:00

2 : 1

هفته 17

تعداد تماشاچی : 26000

رخداد های بازی

15

25

38

46

48

78

82

82

85

85

95

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن