05/12/1397

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Zobahan Isfahan

18:30

3 : 0

هفته 17

تعداد تماشاچی : 21000

رخداد های بازی

7

38

38

40

51

72

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن