10/09/1397

جزییات مسابقه

Pars Jonoubi Jam - Teraktorsazi Tabriz

15:00

0 : 1

هفته 14

تعداد تماشاچی : 2130

رخداد های بازی

58

66

76

77

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن