18/09/1397

جزییات مسابقه

Sepahan Isfahan - Perspolis Tehran

16:10

1 : 1

هفته 12

تعداد تماشاچی : 50000

رخداد های بازی

38

71

74

89

91

91

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن