03/08/1397

جزییات مسابقه

Naft Masjed Soleyman - Padide Khorasan

17:00

0 : 1

هفته 10

تعداد تماشاچی : 5500

رخداد های بازی

30

51

55

75

82

85

93

94

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن