28/08/1397

جزییات مسابقه

Perspolis Tehran - Peykan Tehran

16:15

2 : 1

هفته 9

تعداد تماشاچی : 13000

رخداد های بازی

27

42

77

80

84

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن