27/07/1397

جزییات مسابقه

Mashinsazi Tabriz - Naft Masjed Soleyman

16:00

1 : 1

هفته 9

تعداد تماشاچی : 1450

رخداد های بازی

17

43

47

62

69

74

86

90

بازیکنان اصلی Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن