31/06/1397

جزییات مسابقه

Esteghlal Khouzestan - Zobahan Isfahan

18:45

1 : 0

هفته 7

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 100

رخداد های بازی

25

63

72

75

88

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7 77 8
6 88 21
17 69 14
99
77
61
1
10
5
4
69

بازیکن تعویضی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

14
20
12
8
32
21
2

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

23 65 10
11 86 99
17
34
21
66
13
18
2
77
33

بازیکن ذحیره Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

30
1
10
67
8
99
3