21/06/1397

جزییات مسابقه

Perspolis Tehran - Nasaji Mazandran

20:30

2 : 1

هفته 6

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 23500

رخداد های بازی

38

43

43

45

50

63

70

95

بازیکنان اصلی Nasaji Mazandran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

70 74 7
33 66 9
8 83 19
50
40
13
23
18
15
20
3

بازیکن تعویضی Nasaji Mazandran

نام بازیکن

پیراهن

30
1
7
19
6
5
9

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8 69 37
13 84 69
70 81 21
4
2
88
15
11
3
44
90

بازیکن ذحیره Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

39
20
21
37
27
26
38
12
69