05/05/1397

جزییات مسابقه

Sepahan Isfahan - Naft Abadan

20:45

0 : 0

هفته 1

ورزشگاه خانگی: Naghsh Jahan

تعداد تماشاچی : 0

رخداد های بازی

43

54

71

85

87

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8 87 10
2
3
1
7
6
20
4
69
11

بازیکن تعویضی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

25
14
23
10
17
12

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

3 61 11
47 50 17
7 92 44
78
6
20
9
1
99
10
5

بازیکن ذحیره Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

36
12
11
2
14
44
17
70
21