04/05/1397

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Pars Jonoubi Jam

20:45

2 : 1

هفته 1

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 1800

رخداد های بازی

5

15

21

48

62

68

86

بازیکنان اصلی Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10 70 14
6 89 7
24 51 17
99
4
33
88
3
34
9
11

بازیکن تعویضی Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

17
14
90
2
12
28
7

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

77 60 11
23 89 70
3 66 8
32
2
29
10
4
42
22
7

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

8
5
1
11
70
20
17